Vad gör egentligen en Äldrepedagog?

När jag började min utbildning, Äldrepedagogprogrammet förra hösten var det många som stod som frågetecken när jag berättade om det. (Vad är det hon går för utbildning...?). När vi i våras vart ute på fältstudier mötte vi många fler frågetecken. Utbildningen är inte ny, som sagt. Den startades 2003, men ändå sprids budskapet i snigelfart. Jag hoppas på att Äldrepedagogik ska bli minst lika välkänt som undersköterskans arbetsroll. Jag har funderat på varför det är så svårt att nå ut med Äldrepedgogiken. Men som någon socialteoretiker beskrev: Det tar 70 år att förändra en norm. Nu hoppas jag kunna bidra till spridning av Äldrepedagogik. Gör det gärna du med. Och kom ihåg, vi är inte här att lära de äldre, vi arbetar pedagogiskt stödjande för att lyfta fram männsikans resurser. Här ska ni få några konkreta verkliga exempel:
Karin Fredriksson är utbildad Äldrepedagog sen flera år. Hon är idag fast anställd i kommunen. Hämta foldern här, på Äldrepedagogernas hemsida, där man kan förstå mer om hennes goda arbete. Nedan kan ni läsa lite om vad Karin arbetar med. Bland annat olika metoder som kan användas gentemot vårdpersonal i äldreomsorgen (texten är från foldern).addå

Vadå

 

 

 

 

 människo-  

 

 

syn?

Människosyn grunden i bemötandet

den människosyn vi har ligger till grund för vårt bemötande. Hur vi ser på åldrandet och på att arbeta i äldreomsorgen påverkar både hur vi organiserar arbetet och hur vi utför vårt jobb.

Människosyn omfattar hur vi ser på oss själva och på andra människor. Vi reflekterar över och medvetandegör viktiga begrepp och förhållningssätt.

Vår äldrepedagogiska arbetsmodell

vi presenterar en arbetsmodell för hur äldreomsorgen kan jobba för ett bra bemötande med den äldre i fokus. Syftet är att höja kvaliteten på utförandet.

ett bra bemötande ska vara självklart. Det äldrepedagogiska förhållningssättet ser hela människan och har verktyg för det goda mötet.

Äldrepedagogens roll

Med det äldrepedagogiska förhållningssättet som grund har äldrepedagogen den äldre i fokus i arbetet med att utveckla personalen.

Äldrepedagogen leder framtidsverkstad och forumspel och följer kontinuerligt upp processen.

Varför ska ni satsa på vår äldrepedagogiska arbetsmodell?

den äldrepedagogiska arbetsmodellen

  • ger ett bättre bemötande i äldreomsorgen

  • tillvaratar personalens kompetens

  • ger ökad kunskap

  • stärker och bekräftar personalen

  • tydliggör verksamhetens värdegrund

  • sätter ord på vad man egentligen gör

  • inför ett äldrepedagogiskt förhållningssätt i arbetet

  • höjer statusen på arbete i äldreomsorgen

Hur går det till i praktiken?

Med våra metoder framtidsverkstad och forumspel är din personal aktiva deltagare. De är med och formulerar arbetsplatsens värdegrund tillsammans med dig.
De erbjuds möjlighet till personlig utveckling genom självreflektion.

Framtidsverkstaden går ut på att se över hur läget är idag och hur man skulle vilja att det var. En handlingsplan upprättas som sedan följs upp.

Personalen kommer att känna sig delaktiga genom att initiativet kommer från dem. Med forumspelsmetoden arbetar vi utifrån olika teman: människosyn, personlig utveckling, värdegrund, ledarskap, kommunikation och organisation.

Utgångspunkter i vårt praktiska arbete

ÄldrePedagogIk Ett bra bemötande är en naturlig och självklar del i det äldrepedagogiska förhållningssättet som innefattar livslångt lärande, helhetssyn, integritet och dialog. Kommunikation och jämbördiga relationer är nyckeln till det äldrepedagogiska förhållningssättet.

SocIaltjÄnStlagen Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Lagen säger också att alla människor är unika och har lika värde.

eMPowerMent Motivationsteorin som stärker individen till att tro på egna resurser och möjligheter att växa och utvecklas.

oMSorgSratIonalItet Personalen utgår från känsla och förnuft i mötet med den äldre utifrån konkret kunskap om individen och dennes livssituation.

draMaPedagogIk En levandegörande metod i förändringsarbete som engagerar och involverar personal på ett nära och konstruktivt sätt.

FraMtIdSverkStaden En pedagogisk metod som ger personalen verktyg att påverka och utvecklas.

PerSonlIg utvecklIng Självreflektion, självkänsla, självkännedom. I arbetet med människor är du ditt viktigaste arbets- redskap.

Exempel på hur vi jobbar med forumspel

vi arbetar med personalen kring olika situationer som visar på brister i bemötandet till följd av bakomliggande orsaker. Vilken människosyn ligger exempelvis till grund för hur du utför ditt arbete? Hur kan du förändra detta?

I rollspel, värderingsövningar och reflekterande samtal tränas personalen i att ändra sitt agerande och i att pröva nya vägar. Detta startar nya, utmanande och lärorika tankeprocesser.

”För att möta en annan människa måste du ha mött dig själv!”

TOMMY HELLSTEN

människosyn?Vaddå

 

 

Den ovan beskrivda modellen är endast en av många uppgifter en äldrepedagog kan arbeta med. Min önskan är att göra människor i vårt samhälle medvetna om de positiva sakerna som faktiskt sker inom äldreomsorg, då medierna är ganska bra på att dramatisera åt både extrema positiva och negativa håll eller förvränga totalt.

När yrket var ganska nytt blev Äldrepedagogen Elisabeth Benediktsson anställd inom ramen för ett projekt för att starta upp Malmö centrums guldsmycke inom äldreomsorg: Havsutterns trygghetsboende (se bild nedan). Idag är Elisabeth verksamhetschef på ett äldreboende i Hyllie som hon driver med Äldrepedagogisk anda, och hon är också aktiv anhörigsamordnare. Läs mer om Elisabeths arbete på Äldrepedagogernas hemsida.


För de som inte vistas inom omsorg kan ord som just anhörigsamrodnare vara svåra att förstå. Som samordnare för anhöriga ser Äldrepedagogen till att stödja de anhöriga som finns till vårdtagaren, den äldre personen. Är Äldrepedagogen anställd inom kommunen kan uppdraget vara riktat till alla anhöriga till äldre i hela kommunen. Oftast har anhörigsamordnaren en fokus-grupp på tex anhöriga till strokedrabbade vårdtagare eller dementa, men det kan också gälla andra kategorier.
Vår socialtjänst lag har förra året ändrats efter att man upptäckte  den ohälsa som byggdes hos alla anhöriga till människor som behöver extra stöd. Förr, så BORDE kommunerna stödja anhöriga. Idag SKA de stödja dem. Oftast är det en make, maka eller barn som tar hand om sin närmaste, ofta men inte alltid kvinnor, dygnet runt. Detta är otroligt krävande och den anhörige får inte tid för vila eller för sig själv.
Som samordnare för anhöriga ser man till att skapa mötesgrupper någon gång i veckan, där man talar om de svårigheter man handskas med. Människorna får möta andra i samma situation och det kan bli en otrolig lättnad att känna att "jag är inte ensam om att känna såhär". Anhöriga bär ofta på en otrolig skuld , för de ser att de är en plikt och skyldighet att kunna ta hand om sina käraste (for better and for worse).

Jag fick möjligheten att kort intervjua Beata Bakk under mina fältstudier, hon arbetar som Äldrepedagog i Västra innerstaden och berättade om anhörigcaféet som hon höll i, att de anhöriga i början visat en otrolig frustration och ledsamhet över sin livssituation men att de efter hand gått ifrån caféet med skrattet i halsen. Verksamheten ger på så sätt befrielse och en lugn stund för de anhöriga att bara vara, prata av sig. Läs mer om Beatas arbete här i Västra innerstadens stadsdelstidning.

Under tiden som de anhöriga är på mötet, får deras närstående stöd utav hemtjänst, annan anhörig, ledsagare eller någon annan avlastning. I vissa kommuner finns särskild avlösning. Malmö centrum har startat projektet "spontan avlösning" med Annika Helm som projektansvarig. Läs mer här. Tanken med projektet är att vårdtagaren ska kunna åka med färdtjänst eller taxi till Trygghetsboendet och mötesplatsen Havsuttern på Möllevångsgatan i centrala Malmö. Här finns en dagverksamhet (Se broschyren) med stöd av aktivitetsledaren Elisabeth Parmfjord, en kvinna med mycket lång erfarenhet inom området där man arbetar nära människor i utsatta positioner. Varje morgon kommer de boende ner i samlingsrummet som fått det sociala biståndet beviljat och blir bjudna på en härlig liten frukostbuffé för ett lågt självkostnadspris. Även andra äldre i centrum som inte bor där kan få biståndet. Frukosten efterföljs av tidningsläsning och kanske memoryspel - Allt efter vad de äldre känner för att göra. Två gånger i veckan utförs sittgympa på förmiddagen, och en gång i veckan blir det musikunderhållning från någon inbjuden gäst.  Från 13-15.30 håller havsutterns café öppet, i samarbete med LSS-verksamhet, då blir det bland annat bingo med givande priser (kostar 10 kronor) och ibland studiecirklar eller filmstund.

Annars, ha en underbar helg. Har njutit av en irish coffee med kisen i knäet denna fredagkväll, underbart.

Klockan är några minuter i tolv, och jag ska gå till sängs. Kanske blir det arbete i hemtjänsten i helgen.

Må gott! Ge inte opp!