Genomlysningen av Äldrepedagogprogrammet

Läs den!
"Om man bortser från denna definition, som knappast är fullständig, så är en central fråga påvilket sätt teorier och begrepp inom utbildningens huvudområde bidrar till äldrepedagogutbildningen och i vilken utsträckning socialt arbete utgör grund för äldrepedagogikens teoretiska profil och domänanspråk? Det preliminära svaret på frågan är att socialt arbete inte på något mer uttalat sätt bidrar till konstruktionen av äldrepedagogiken, varken i utbildningen eller i den äldrepedagogiska diskursen. Det är snarare disciplinen pedagogik som framstår som äldrepedagogikens teoretiska bas. Om socialt arbete ska kunna lämna viktiga bidrag till diskussionen om äldrepedagogiken så krävs sannolikt en utvidgad definition av huvudområdesbeskrivningen och ett ökat engagemang från föreeträdarna för socialt arbete."
 
"Kommunikation i direkt form är central
Arbetet går huvudsakligen ut på att underlätta och bidra

Äldrepedagogerna ska kunna påverka synen på äldre i samhället
Äldrepedagogerna befinner sig i spänningsfältet mellan traditionellt omsorgsarbete och nyskapande äldrepedagogik.
Äldrepedagogerna befinner sig i spänningsfältet mellan det fria äldrepedagogiska erbjudandet och det byråkratiskt-organisatoriska ramverket.
"

 
Kanske är vi inte behövda, vad tror ni?