I en äldrepedagogs bagage (Examen via Malmö högskola)

- Salutogent vs. Patogent: KASAM
- Behov (Maslow mfl)
- Gerotranscendensen
- Validationsmetoden
- Reminiscensmetoden
- Pedagoiska metoder: Stödjande samtal, empowerment, medmänniska, rådgivande, stärka integritet, autonomi & identiteten.
- Livsloppsperspektivet i mötet med äldre
- Generalisering
- Rollförluster ?
- Socialkonstruktivism
- Övergripande kunskaper: Åldrandets problem och sjukdomar: Demens, depressioner, psykoser, delirium m,m.
- Pensionssystem
- Det sociala åldrandet
- Coping: Strategier att hantera svårigheter
- Etiska dilemman i äldreomsorg (Socialstyrelsen)
- Juridisk grund: Pensionssystemet, SoL, HSL, OSL, LASS och LSS.
- Äldre och sexualitet
- Existentiella teman: Hur talar vi om död, varför behöver vi prata om död, och hur kan man prata om död?
- Död i olika religoner och kulturer
- Socialpedagogik, Socialt arbete, Pedagogik, Äldrepedagogik - skillnader och likheter i dessa
- MI-metod (motiverande intervju)
- Adult attachment Interview i samband med teori om anknytning
- Kultur, relevans av detta
- Gemenskap
- Det sociala medborgarskapet (Livet er et kunstvaerk - Helle Krogh Hansen 2002 samt 2006 & Socialpolitiska klassiker - Johansson 2008)
- Livslångt lärande & utveckling - det är aldrig för sent.

Och så mycket mer...
 
 

Folkpartiet uppmärksammar äldrepedagoger

Länk - texten nedan är hämtad härifrån!
"Inrätta en tjänst som äldrepedagog tillika äldreombudsman i Sölvesborgs kommun

Andelen äldre i Sölvesborgs kommun var år 2004 (SCB) ≈ 21 procent vilket är högre än riksgenomsnittet (drygt 17 %).

Prognoser för rikets befolkningsutveckling visar att antalet äldre kommer att öka de närmaste 30 åren. I genomsnitt har män 17 år och kvinnor 20 år kvar att leva efter 65- årsdagen. Ju fler friska år dess mindre blir vård- och omsorgsbehoven.
Nya kompetenser krävs för att medverka till de friska åren. Äldrepedagogens sakkunskaper behövs i äldreomsorgen för att där utöka förståelse och bemötande av såväl åldrandets problem och vårdbehov som äldres livsvillkor och egna vilja och förmåga till välbefinnande. Opartisk ställning i organisationen skulle ge äldrepedagogen möjligheter att också stödja vårdbehövande i deras möten med organisationernas representanter d v s att verka som äldreombudsman. Äldreombudsmannens vårdförebyggande förhållningssätt skulle kunna minska kommunala utgifter och öka de äldres möjligheter att ta tillvara sina kompetenser.
Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås att Kommunfullmäktige beslutar
  • att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning för en äldrepedagog/äldreombudsman
  • att Kommunfullmäktige inrättar och tillsätter en tjänst som äldrepedagog/äldreombudsman i Sölvesborgs kommun"

Låt fler partier se betydelsen av äldrepedagoger som ombuds/kvinnor/män/hen!
 

Åter igen - vad gör en äldrepedagog?

Frågan får jag ofta i hemtjänsten nu i sommar, så här kommer en ny tolkning -
 
Vad?
Som äldrepedagog arbetar man i stort för de äldres rättigheter. I förhållningssättet jobbar man med att se människan och inte åldern. Man låter inte individen särbehandlas varken positivt eller negativt. Fördomar och föreställningar om ålder finns i samhället, men dessa ska inte inverka i äldrepedagogens möte med den äldre, man ser individen. Alla individer är olika. Mar arbetar med att hitta den äldres resurser och stöttar denne att ta tillvara på dem. Det krävs en särkild förståelse för åldrande för att möta äldre - det betyder att man bör vara medveten om de fysiska, sociala och psykiska förändringarna ålder bringar, men att ändå se individen utifrån det salutogena perspektivet - dvs. det friska. Sjukdomarna och den fysiska omvårdnaden ligger inte i fokus, det gör det sociala, existentiella och psykiska välbefinnandet.
 
Var?
Äldrepedagoger kan arbeta på mötesplatser/mötespunkter/träffpunkter och stötta/stimulera till aktiviteter som roar och ger någonting, dvs. bidrar till nöje och utveckling.
 
Äldrepedagoger kan arbeta i hemtjänst som informationsspridare mellan vårdtagarna och alla professioner: Vårdbiträden, chefer, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och alla instanser som den äldre kan möta. Om den äldre har ett problem eller en fundering är det inte ofta någon finns där, säger både min erfarenhet och forskning. Det gäller att ta människan och dess vilja på allvar. Äldrepedagoger i hemtjänst kan också stötta till social samvaro och att finna meningsfullhet i vardagen. Man mår bättre med människor runt sig. Att möta den äldre i sitt eget hem kräver en viss insikt, där kommer vi utifrån, och hemmet är ens trygga vrå. Vilka behov uttrycker den äldre att den vill tillgodose?
 
Detsamma gäller på särskilda boenden, dvs "ålderdomshem". Även här krävs en särskild insikt för den äldre som bor mer "kollektivt". Vilka behov uttrycker den äldre att den vill tillgodose?
 
Äldrepedagoger kan arbeta med projekt, vägledning, rådgivning, coaching.
 
Äldrepedagoger kan arbeta med metoder: Narrativa metoder, framtidsverkstad, reminiscensmetoden, validationsmetoden, Motiverande samtalsmetoder med mycket mer. Äldrepedagoger har ett pedagogikst förhållningssätt, dvs. de är ständiga kritiska och betänker sitt eget handlande för att nå vissa mål.

Äldrepedagoger bör vara lite kreativa. Allt är inte skrivet i sten.
En del äldrepedagoger arbetar med ett visst fokus: vissa håller berättar-kurser, och andra kanske har sångklasser eller yogalektioner.
Att arbeta med människor kräver flexibilitet, det finns inga givna lösningar på problem som dyker upp.
 
Så vad gör en äldrepedagog?
Kontrar med: Vill du bli gammal i vårt samhälle? Och hur skulle du då vilja åldras?
Fundera på det.
 
Utbildningen på Malmö högskola:
Är bred. Du får läsa gerontologi - dvs. läran om det sociala åldrandet. Man berör äldre- och sexualitet, död, existentiella samtal, etiska dilemman på särskilda boenden, juridik, åldrandets villkor, samhällets föreställningar om äldre och att bli gammal, åldrandets fysiska och psykiska sjukdomar. I allt ligger det att finna en förståelse för att ge goda möten med de äldre. Målet är att mötena ska ge utveckling, insikt och/eller välmående. I utbildningen ligger ett pedagogiskt förhållningssätt där man ständigt får betänka konsekvenserna av sina handlingar och förbättra kommunikationen till omgivningen. OCH MYCKET MER! =)
 
HEJ PÅ ER!