Ta emot stöd som anhörig

Som tidigare nämnt har Sveriges riksdag ändrat vår lag om anhörigstöd 2009. Lagen gick från att kommunerna BÖR bidra med anhörigstöd till att de SKA bidra med anhörigstöd. Regeringen motiverade kommunerna till olika mindre projekt i hela sverige som idag lever kvar i form av uppsökande verksamhet och anhörigcentrum. Om lagen här.

Det kan kännas jobbigt att ta hjälp utifrån. Helt plötsligt är man inte själv i sitt hem eller om sitt ansvar. Du kan vara anhörig till någon som får stöd av social tjänstlagen.
Att vara anhörig innebär inte nödvändigtvis att du är besläktad med din närstående, du kan vara en god vän eller granne. I fokus ligger att ni har en relation där du, som anhörig stödjer din närstående.
Din närstående kan ha drabbats av ett psykisk, eller fysiskt tillstånd som gör att denne behöver stöd av socialtjänstlagen.
Det är inte lätt att vara anhörig. Anledningen till att anhörigstödet nu blivit ett krav är att regeringen och politikerna insett vilken stor belastning man bär på som anhörig och att detta ger större risk till att den anhörige själv kan må mycket dåligt fysiskt eller psykiskt, vilket har bidragit med dominoeffekt.
I den välfärdsstat vi lever i i Sverige strävar man därför att stödja och avlasta.

Äldrepedagoger
är utbildade i att ge stödjande samtal. I utbildningen Äldrepedagogprogrammet på Malmö högskola lär man sig att sätta sig in i den äldres liv utifrån många olika vyer. Ibland är det skönt att bara ha någon där i ett medmänskligt samtal där ingen dömmer, där man kan öppna sig och prata om precis det man känner för och kanske få lite tankeutbyte. Ibland är livsfasen så överväldigande som anhörig att man inte vet var man ska vända sig, och att få prata om sin situation kan hjälpa.


Du kan känna en oerhörd plikt eller skyldighet att ta hand om din nära vän, för inom dig känner du att den skulle gjort det samma för dig, eller inte.
Många makar kan känna denna pliktkänsla. Men i äktenskapsbalken står det "sörja för" och inte vårda. Att vårda sin närstående är ingen plikt, och absolut inget att skämmas för om man inte orkar.
Anhöriga tar på sig ett enormt ansvar och glömmer bort sig själva. De utför ett heltidsarbete.
Läs: Äktenskapsbalken
Vårdar du eller behöver du stöd? Gå in på din kommuns hemsida och se vilket anhörigstöd de har att erbjuda. Stödet skiljer sig mycket från kommun till kommun.
Trelleborgs kommun har ett väl utvecklat stöd: LÄS OM ANHÖRIGCENTRET

"Anhörigstöd

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig till långvarigt sjuk eller äldre, anhörig till person med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller till person som har missbruks- och beroendeproblem.

Du avgör själv om du anser att lagen gäller dig och din situation.

När man stödjer, hjälper eller vårdar är det lätt att glömma bort sig själv, då är det viktigt att få stöd för att orka med vardagen.

Ibland har man även behov av råd och information, då finns vi här för att hjälpa till.

 

Trelleborg erbjuder

 • Samtalskontakt, enskilt eller i grupp
 • Hembesök
 • Utbildning och informationsträffar

De som arbetar på Anhörigstödcenter har tystnadsplikt.

 

Aktiviteter
Uppgifter om månadens aktiviteter publiceras i Trelleborg Allehanda varje månad samt på kommunens hemsida."

Besök hemsidan Anhörigstöd.se, som erbjuder kognitiv samtalsterapi i Stockholmsområdet.


Vad gör egentligen en Äldrepedagog?

När jag började min utbildning, Äldrepedagogprogrammet förra hösten var det många som stod som frågetecken när jag berättade om det. (Vad är det hon går för utbildning...?). När vi i våras vart ute på fältstudier mötte vi många fler frågetecken. Utbildningen är inte ny, som sagt. Den startades 2003, men ändå sprids budskapet i snigelfart. Jag hoppas på att Äldrepedagogik ska bli minst lika välkänt som undersköterskans arbetsroll. Jag har funderat på varför det är så svårt att nå ut med Äldrepedgogiken. Men som någon socialteoretiker beskrev: Det tar 70 år att förändra en norm. Nu hoppas jag kunna bidra till spridning av Äldrepedagogik. Gör det gärna du med. Och kom ihåg, vi är inte här att lära de äldre, vi arbetar pedagogiskt stödjande för att lyfta fram männsikans resurser. Här ska ni få några konkreta verkliga exempel:
Karin Fredriksson är utbildad Äldrepedagog sen flera år. Hon är idag fast anställd i kommunen. Hämta foldern här, på Äldrepedagogernas hemsida, där man kan förstå mer om hennes goda arbete. Nedan kan ni läsa lite om vad Karin arbetar med. Bland annat olika metoder som kan användas gentemot vårdpersonal i äldreomsorgen (texten är från foldern).addå

Vadå

 

 

 

 

 människo-  

 

 

syn?

Människosyn grunden i bemötandet

den människosyn vi har ligger till grund för vårt bemötande. Hur vi ser på åldrandet och på att arbeta i äldreomsorgen påverkar både hur vi organiserar arbetet och hur vi utför vårt jobb.

Människosyn omfattar hur vi ser på oss själva och på andra människor. Vi reflekterar över och medvetandegör viktiga begrepp och förhållningssätt.

Vår äldrepedagogiska arbetsmodell

vi presenterar en arbetsmodell för hur äldreomsorgen kan jobba för ett bra bemötande med den äldre i fokus. Syftet är att höja kvaliteten på utförandet.

ett bra bemötande ska vara självklart. Det äldrepedagogiska förhållningssättet ser hela människan och har verktyg för det goda mötet.

Äldrepedagogens roll

Med det äldrepedagogiska förhållningssättet som grund har äldrepedagogen den äldre i fokus i arbetet med att utveckla personalen.

Äldrepedagogen leder framtidsverkstad och forumspel och följer kontinuerligt upp processen.

Varför ska ni satsa på vår äldrepedagogiska arbetsmodell?

den äldrepedagogiska arbetsmodellen

 • ger ett bättre bemötande i äldreomsorgen

 • tillvaratar personalens kompetens

 • ger ökad kunskap

 • stärker och bekräftar personalen

 • tydliggör verksamhetens värdegrund

 • sätter ord på vad man egentligen gör

 • inför ett äldrepedagogiskt förhållningssätt i arbetet

 • höjer statusen på arbete i äldreomsorgen

Hur går det till i praktiken?

Med våra metoder framtidsverkstad och forumspel är din personal aktiva deltagare. De är med och formulerar arbetsplatsens värdegrund tillsammans med dig.
De erbjuds möjlighet till personlig utveckling genom självreflektion.

Framtidsverkstaden går ut på att se över hur läget är idag och hur man skulle vilja att det var. En handlingsplan upprättas som sedan följs upp.

Personalen kommer att känna sig delaktiga genom att initiativet kommer från dem. Med forumspelsmetoden arbetar vi utifrån olika teman: människosyn, personlig utveckling, värdegrund, ledarskap, kommunikation och organisation.

Utgångspunkter i vårt praktiska arbete

ÄldrePedagogIk Ett bra bemötande är en naturlig och självklar del i det äldrepedagogiska förhållningssättet som innefattar livslångt lärande, helhetssyn, integritet och dialog. Kommunikation och jämbördiga relationer är nyckeln till det äldrepedagogiska förhållningssättet.

SocIaltjÄnStlagen Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Lagen säger också att alla människor är unika och har lika värde.

eMPowerMent Motivationsteorin som stärker individen till att tro på egna resurser och möjligheter att växa och utvecklas.

oMSorgSratIonalItet Personalen utgår från känsla och förnuft i mötet med den äldre utifrån konkret kunskap om individen och dennes livssituation.

draMaPedagogIk En levandegörande metod i förändringsarbete som engagerar och involverar personal på ett nära och konstruktivt sätt.

FraMtIdSverkStaden En pedagogisk metod som ger personalen verktyg att påverka och utvecklas.

PerSonlIg utvecklIng Självreflektion, självkänsla, självkännedom. I arbetet med människor är du ditt viktigaste arbets- redskap.

Exempel på hur vi jobbar med forumspel

vi arbetar med personalen kring olika situationer som visar på brister i bemötandet till följd av bakomliggande orsaker. Vilken människosyn ligger exempelvis till grund för hur du utför ditt arbete? Hur kan du förändra detta?

I rollspel, värderingsövningar och reflekterande samtal tränas personalen i att ändra sitt agerande och i att pröva nya vägar. Detta startar nya, utmanande och lärorika tankeprocesser.

”För att möta en annan människa måste du ha mött dig själv!”

TOMMY HELLSTEN

människosyn?Vaddå

 

 

Den ovan beskrivda modellen är endast en av många uppgifter en äldrepedagog kan arbeta med. Min önskan är att göra människor i vårt samhälle medvetna om de positiva sakerna som faktiskt sker inom äldreomsorg, då medierna är ganska bra på att dramatisera åt både extrema positiva och negativa håll eller förvränga totalt.

När yrket var ganska nytt blev Äldrepedagogen Elisabeth Benediktsson anställd inom ramen för ett projekt för att starta upp Malmö centrums guldsmycke inom äldreomsorg: Havsutterns trygghetsboende (se bild nedan). Idag är Elisabeth verksamhetschef på ett äldreboende i Hyllie som hon driver med Äldrepedagogisk anda, och hon är också aktiv anhörigsamordnare. Läs mer om Elisabeths arbete på Äldrepedagogernas hemsida.


För de som inte vistas inom omsorg kan ord som just anhörigsamrodnare vara svåra att förstå. Som samordnare för anhöriga ser Äldrepedagogen till att stödja de anhöriga som finns till vårdtagaren, den äldre personen. Är Äldrepedagogen anställd inom kommunen kan uppdraget vara riktat till alla anhöriga till äldre i hela kommunen. Oftast har anhörigsamordnaren en fokus-grupp på tex anhöriga till strokedrabbade vårdtagare eller dementa, men det kan också gälla andra kategorier.
Vår socialtjänst lag har förra året ändrats efter att man upptäckte  den ohälsa som byggdes hos alla anhöriga till människor som behöver extra stöd. Förr, så BORDE kommunerna stödja anhöriga. Idag SKA de stödja dem. Oftast är det en make, maka eller barn som tar hand om sin närmaste, ofta men inte alltid kvinnor, dygnet runt. Detta är otroligt krävande och den anhörige får inte tid för vila eller för sig själv.
Som samordnare för anhöriga ser man till att skapa mötesgrupper någon gång i veckan, där man talar om de svårigheter man handskas med. Människorna får möta andra i samma situation och det kan bli en otrolig lättnad att känna att "jag är inte ensam om att känna såhär". Anhöriga bär ofta på en otrolig skuld , för de ser att de är en plikt och skyldighet att kunna ta hand om sina käraste (for better and for worse).

Jag fick möjligheten att kort intervjua Beata Bakk under mina fältstudier, hon arbetar som Äldrepedagog i Västra innerstaden och berättade om anhörigcaféet som hon höll i, att de anhöriga i början visat en otrolig frustration och ledsamhet över sin livssituation men att de efter hand gått ifrån caféet med skrattet i halsen. Verksamheten ger på så sätt befrielse och en lugn stund för de anhöriga att bara vara, prata av sig. Läs mer om Beatas arbete här i Västra innerstadens stadsdelstidning.

Under tiden som de anhöriga är på mötet, får deras närstående stöd utav hemtjänst, annan anhörig, ledsagare eller någon annan avlastning. I vissa kommuner finns särskild avlösning. Malmö centrum har startat projektet "spontan avlösning" med Annika Helm som projektansvarig. Läs mer här. Tanken med projektet är att vårdtagaren ska kunna åka med färdtjänst eller taxi till Trygghetsboendet och mötesplatsen Havsuttern på Möllevångsgatan i centrala Malmö. Här finns en dagverksamhet (Se broschyren) med stöd av aktivitetsledaren Elisabeth Parmfjord, en kvinna med mycket lång erfarenhet inom området där man arbetar nära människor i utsatta positioner. Varje morgon kommer de boende ner i samlingsrummet som fått det sociala biståndet beviljat och blir bjudna på en härlig liten frukostbuffé för ett lågt självkostnadspris. Även andra äldre i centrum som inte bor där kan få biståndet. Frukosten efterföljs av tidningsläsning och kanske memoryspel - Allt efter vad de äldre känner för att göra. Två gånger i veckan utförs sittgympa på förmiddagen, och en gång i veckan blir det musikunderhållning från någon inbjuden gäst.  Från 13-15.30 håller havsutterns café öppet, i samarbete med LSS-verksamhet, då blir det bland annat bingo med givande priser (kostar 10 kronor) och ibland studiecirklar eller filmstund.

Annars, ha en underbar helg. Har njutit av en irish coffee med kisen i knäet denna fredagkväll, underbart.

Klockan är några minuter i tolv, och jag ska gå till sängs. Kanske blir det arbete i hemtjänsten i helgen.

Må gott! Ge inte opp!

 

Teknik för Äldre

Här följer en hemsida med produkter och teknik för äldre och anhöriga: Till hemsidan.
Ett hjälpmedel är den så kallade anhörigboxen. Den ska ge anhöriga ökad information och kunskap om hjälpmedel och ny teknik som underlättar olika sysslor och som ökar säkerhet och trygghet.
Eller se videon om Aina som får stöd av den så kallde giraffen i hemtjänsten. Aina och giraffen