Genomlysningen av Äldrepedagogprogrammet

Läs den!
"Om man bortser från denna definition, som knappast är fullständig, så är en central fråga påvilket sätt teorier och begrepp inom utbildningens huvudområde bidrar till äldrepedagogutbildningen och i vilken utsträckning socialt arbete utgör grund för äldrepedagogikens teoretiska profil och domänanspråk? Det preliminära svaret på frågan är att socialt arbete inte på något mer uttalat sätt bidrar till konstruktionen av äldrepedagogiken, varken i utbildningen eller i den äldrepedagogiska diskursen. Det är snarare disciplinen pedagogik som framstår som äldrepedagogikens teoretiska bas. Om socialt arbete ska kunna lämna viktiga bidrag till diskussionen om äldrepedagogiken så krävs sannolikt en utvidgad definition av huvudområdesbeskrivningen och ett ökat engagemang från föreeträdarna för socialt arbete."
 
"Kommunikation i direkt form är central
Arbetet går huvudsakligen ut på att underlätta och bidra

Äldrepedagogerna ska kunna påverka synen på äldre i samhället
Äldrepedagogerna befinner sig i spänningsfältet mellan traditionellt omsorgsarbete och nyskapande äldrepedagogik.
Äldrepedagogerna befinner sig i spänningsfältet mellan det fria äldrepedagogiska erbjudandet och det byråkratiskt-organisatoriska ramverket.
"

 
Kanske är vi inte behövda, vad tror ni?

Äldrepedagogisk fördjupning - Sen anmälan öppen!!!

För dig som läst de första två åren: Äldrepedagogisk fördjupning är öppen för sen anmälan! Sök nu och läs om projektmetodik, samtalsmetodik, gå på djupet om föreställningar om åldrande och äldre, skriv din C-uppsats och få kandidat i socialt arbete. Alla inom fältet socialt arbete, dvs. äldrepedagoger, socionomer, personal, lärare flyttar nu till hösten till Orkanen. Vi kommer få ett eget kafé! Det ger också möjlighet att sprida ordet att vi finns då vi vistas med många fler studenter från olika program, kanske kan man samarbeta vad gäller C-uppsatser eller andra projekt.
LÄNK HÄR

 

Äldrepedagogisk fördjupning

Behörighetskrav

Äldrepedagogexamen.

Beskrivning

Kursen ger en fördjupad kompetens i äldrepedagogiskt arbete. Centrala moment är projektledning, kommunikation, samtalsmetodik och handledning. Studenterna förbereds för förändringsarbete genom projektmetodik och utvecklar en kritisk förståelse av de organisationer, privata såväl som offentliga, där socialt arbete med äldre bedrivs.

_______________________________________________________________

Äntligen är sommaren på väg mot sitt slut, och härliga intellektuellt stimulerande studier väntas. Det ska bli så skoj! / Jes

ÖPPET HUS MALMÖ HÖSKOLA

På torsdag har Malmö högskola öppet hus. Jag kommer vara där, så kom och prata med mig, en livs levande äldrepedagogstudent och ställ de lättaste och de mest bekymmersamma frågorna - jag svarar så gott det går.
Länk: Öppet hus, På Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Jag kommer visa en del uppsatser vi skrivit, lite böcker, berätta om vårt fokus, framtida arbetsmöjligheter, Föreningen Äldrepedagogerna, åldersdiskriminering, äldres rättigheter, pedagogiskt arbete med äldre, samtalsmetoder, med mycket mera. Utbildningen är bred och ger kandidatexamen i socialt arbete.